Ban biên tập Bản tin Số 9/2012

 

Chịu trách nhiệm nội dung:

ThS. Phan Thị Thu Nga  – Giám đốc TTTTHL ĐH Đà Nẵng
GS.TS. Huỳnh Đình Chiến – Giám đốc TTHL ĐH Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc TTHL ĐH Thái Nguyên
ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương – Giám đốc TTHL ĐH Cần Thơ

 

Biên tập:

 Phan Thị Hà Thanh

 

Quản trị & Thiết kế Web:

Hồ Thanh Mỹ
Trần Hạnh Dung
Nguyễn Thị Phượng

 

Địa chỉ liên lạc:

Ban biên tập Bản tin Trung tâm Học liệu - Số 9/2012
91A Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: +84.5113.849324 - 849322